Ηλ. δ/νση: info@edipit.gr

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΤΙΤΛΟΣ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνίσταται Επαγγελματικό Σωματείο (Δημοσιογραφική Οργάνωση) με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ».

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα του συνιστώμενου σωματείου ορίζεται η Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην οδό Κύπρου αρ. 6 στον Εύοσμο.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοποί του σωματείου που θ΄ αναφέρεται στο εξής ως «ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» είναι:
Α) Η υπεράσπιση της ελευθερίας του περιοδικού έγγραφου και ηλεκτρονικού τύπου.
Β) Η υπεράσπιση, προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, επαγγελματικών, πολιτιστικών, ασφαλιστικών και ηθικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του έναντι παντός στο εσωτερικό και διεθνώς.
Γ) ο έλεγχος για την εφαρμογή των σχετικών Συλλογικών Συμβάσεων, των διαιτητικών αποφάσεων, των διατάσεων του νόμου, των ιδιωτικών συμφωνιών και των Δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τα μέλη.
Δ) Η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας, συναδελφικής αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς και από τους άλλους εργαζομένους της χώρας και διεθνώς.
Ε) Η βοήθεια και η προστασία των μελών του, από τις διώξεις για την συνδικαλιστική τους δράση σε απεργιακούς και άλλους αγώνες.
ΣΤ) Οικονομική ή άλλη βοήθεια προς τα μέλη και τις οικογένειές τους σε περίπτωση ανάγκης τους κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ζ) Η δημιουργία ειδικού λογαριασμού αλληλοβοήθειας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Η) Η ανάπτυξη σχέσεων και σύνδεση με Διεθνείς Δημοσιογραφικές Οργανώσεις και οργανώσεις δημοσιογράφων άλλων χωρών, για ανταλλαγή πείρας και πληροφοριών για τα επαγγελματικά ζητήματα τις νέες τεχνολογίες και τα προβλήματα του τύπου και των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.
Θ) η προσπάθεια για την διασφάλιση της προώθησης της Υγειονομικής Περίθαλψης – κύριας και επικουρικής ασφάλισης και στέγασης των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 4

Τα μέσα με τα οποία η «ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» θα πετύχει τους σκοπούς της είναι τα ακόλουθα:
Α) Η κοινή προσπάθεια με όλες τις νόμιμες μορφές της συνδικαλιστικής πάλης, από την πιο απλή ως την απεργία διαρκείας.
Β) Η ίδρυση με απόφαση του Δ.Σ., η λειτουργία και η ενίσχυση εντευκτηρίου, λέσχης, βιβλιοθήκης, μουσείου περιοδικού και μη, Τύπου, καθώς και άλλων οργάνων και υπηρεσιών που το Δ.Σ. θα έκρινε απαραίτητες.
Γ) Η ίδρυση ειδικού οργάνου για την έκδοση εντύπων για την επιμόρφωση των μελών της και την προαγωγή του Τύπου και των άλλων μέσω ενημέρωσης.
Δ) Η οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και δημοσίων συζητήσεων, καθώς και η συμμετοχή σε παρόμοιες εκδηλώσεις για τα προβλήματα του Τύπου και της δημοσιογραφίας.
Ε) Η συνεργασία της Ένωσης με ευρύτατες συγγενικές επαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις της Χώρας και του Εξωτερικού.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ.

 

1)  Τα μέλη διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά και επίτιμα.
2)  Δόκιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν όσοι δημοσιογράφοι συμπλήρωσαν ένα (1) έτος σε περιοδικό ή εφημερίδα που κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα ή τουλάχιστον στους νομούς της Β. Ελλάδας και που η συχνότητα εκδόσεως του είναι τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ή επτά (7) τεύχη το χρόνο. Επίσης δόκιμα μέλη εγγράφονται όσοι δημοσιογράφοι συμπλήρωσαν ένα (1) έτος εργασίας σε μη ημερήσιες εφημερίδες, που κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα ή στον ηλεκτρονικό τύπο (ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο κ.λ.π.).
Δόκιμα μέλη εγγράφονται και οι δημοσιογράφοι που εργάζονται σε περιοδικά που κυκλοφορούν μέσω συνδρομητών, ύστερα από ενδελεχή εξέταση των δεδομένων κάθε υποψηφίου μέλους από το Δ.Σ., που συνέρχεται ειδικά στην περίπτωση αυτή για την “εγγραφή των ανωτέρω λαμβάνοντας υπόψη προϋποθέσεις που ορίζονται σε άλλα άρθρα. Την εγγραφή επικυρώνει η πρώτη Τακτική Γενική – Συνέλευση.
3) Τακτικά μέλη εγγράφονται οι δημοσιογράφοι περιοδικών και μη ημερησίων εφημερίδων που κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα ή τουλάχιστον στους νομούς της Β. Ελλάδας, οι οποίοι έχουν ως κύριο επάγγελμα τη συγκέντρωση, τη διαμόρφωση, την παρουσίαση και την μορφοποίηση της ύλης που δημοσιεύεται στα εν λόγω έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Για την εγγραφή όλων των παραπάνω (δοκίμων και τακτικών) μελών πρέπει να συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις που ορίζονται σε επόμενα άρθρα του παρόντος. Ομοίως, με απόφαση του Δ.Σ., μπορούν να εγγραφούν ως μέλη μέχρι τρεις δικηγόροι, ένας οικονομολόγος και ένας ιατρός για τις ανάγκες της Ένωσης.
4) Επίτιμα μέλη εγγράφονται πρόσωπα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο χώρο της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας και στην ένωση και εφόσον δεν είναι τακτικά μέλη άλλης δημοσιογραφικής συγγενικής οργάνωσης, που έρχεται σε αντίθεση με τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της Ένωσης.
5) Εγγραφές νέων μελών γίνονται κάθε Ιανουάριο. Οι υποψήφιοι, μαζί με τις αιτήσεις τους, υποβάλλουν μέχρι τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο το αργότερο και όλα τα πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά που χρειάζονται για να εξακριβωθεί αν υπάρχουν οι τυπικές προϋποθέσεις για την εγγραφή τους, όπως ορίζει το άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού. Υποβάλλουν, επίσης τις σχετικές βεβαιώσεις και την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
6) Το Δ.Σ. βοηθούμενο από το Μικτό Συμβούλιο, ερευνά τόσο τα τυπικά, όσο και τα ουσιαστικά, προσόντα του υποψηφίου εξετάζοντας το επαγγελματικό του ήθος σε σχέση με τις υποχρεώσεις των μελών, που καθορίζονται στο άρθρο 7, καθώς και την προσήλωση του στην επαγγελματική δεοντολογία. Το Δ.Σ., αφού ενημερώσει σχετικά το Μικτό Συμβούλιο, αποφασίζει τελικά το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες με απόλυτη πλειοψηφία για την εγγραφή ή όχι του υποψηφίου.
7) Η απόφαση του Δ.Σ., για εγγραφές ανακοινώνει στα γραφεία της Ένωσης και στους χώρους εργασίας για να την πληροφορηθούν τα τακτικά μέλη και να υποβληθούν, μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την ανακοίνωσή της, τις τυχόν ενστάσεις τους.  Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Γραμματεία της Ένωσης και απευθύνονται στο Μικτό Συμβούλιο που πρέπει να συνέλθει μέσα σε τρεις (3) μήνες και να τις εξετάσει. Οι αποφάσεις του Μικτού Συμβουλίου είναι υποχρεωτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο.
8) Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ενός υποψηφίου, τότε αυτός μπορεί να προσφύγει στο Μικτό Συμβούλιο, μέσα σε ένα μήνα από τότε που του κοινοποιήθηκε η απορριπτική απόφαση. Το Μικτό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα στα χρονικά όρια της προηγούμενης παραγράφου και εξετάζει την προσφυγή. Η απόφαση του είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο.
9) Όταν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για εγγραφή γίνεται τελεσίδικη, ο Γενικός Γραμματέας εγγράφει το μέλος στο μητρώο της Ένωσης.

 

 

ΑΡΘΡΟ 6

1)  Για να εγγραφεί κανείς ως δόκιμο ή τακτικό μέλος της Ένωσης, πρέπει κατά το χρόνο που εξετάζεται η αίτηση του να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις
α). Να είναι Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα απ΄ αυτές.
β) Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε ατιμωτική ποινή για κλοπή, ψευδή καταμήνυση, παραχάραξη και κιβδηλεία και προσβολή ηθών.
Τα παραπάνω αδικήματα πρέπει να έχουν γίνει σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος. Η μη καταδίκη αποδεικνύεται με πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου, που ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει μαζί με τα άλλα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά. Για μέλη που καταδικάζονται τελεσίδικα, ενώ έχουν ήδη εγγραφεί στην Ένωση αποφασίζει το Δ.Σ. ή το Π.Σ. ή η Γ.Σ. ως προς την διαγραφή του ή μη.
γ) Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
δ) Να έχει απολυτήριο λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης τουλάχιστον.
ε) Εφόσον ζητάει να εγγραφεί ως δόκιμο μέλος, να έχει υπηρεσία ενός (1) έτους χωρίς διακοπή – εκτός αν στρατεύθηκε – όπως περαιτέρω ορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος. Εφόσον ζητάει να εγγραφεί ως τακτικό μέλος, να έχει υπηρεσία – τριών (3) ετών, από τα οποία τα δύο χωρίς διακοπή, εκτός και αν στρατεύθηκε, οπότε η διακοπή δεν υπολογίζεται. Πρέπει και το υποψήφιο δόκιμο και το υποψήφιο τακτικό να εξακολουθούν να εργάζονται κατά το χρόνο που υποβάλλεται και κατά το χρόνο που εξετάζεται η αίτησή του από το Δ.Σ.
Αν το Διοικητικό Συμβούλιο παραλείψει να μετατάξει δόκιμο μέλος, που έχει συγκεντρώσει όλες τις προϋποθέσεις, σε τακτικό, τότε αυτό μπορεί να προσφύγει στο Μικτό Συμβούλιο, ύστερα από δύο (2) μήνες από την παράλειψη.
στ) Να αμείβεται, κατά το χρόνο που εξετάζεται η αίτηση του για εγγραφή, με αμοιβές που να ανταποκρίνονται τουλάχιστον στα κατώτερα όρια που ορίζουν οι Νόμοι και οι Συλλογικές Συμβάσεις ή Αποφάσεις Διαιτησίας του κλάδου και από εφημερίδα ή περιοδικό ή γραφείο δημοσίων σχέσεων με έδρα ή παράρτημα την Β. Ελλάδα.
2) το υποψήφιο μέλος, εκτός από την αίτηση του άρθρου 6 του Καταστατικού και τα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις των εδαφ. α΄ μέχρι στ΄ της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει ακόμη να υποβάλει:
α) υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση του Ν. 1599/86 της δημοσιογραφικής εργοδοσίας όπου εργάζεται, για το ύφος των αποδοχών του, το είδος της εργασίας του και την χρονική περίοδο αυτής.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 7

1) Τα δόκιμα και τα τακτικά μέλη έχουν και την υποχρέωση:
α) Να ασκούν την δημοσιογραφία με συναίσθημα ευθύνης, με καλή πίστη, να τηρούν την επαγγελματική αλληλεγγύη και να δείχνουν διαγωγή, συμπεριφορά, και ήθος ανάλογα με το λειτούργημα που ακούν.
β) Να υπερασπίζονται σε κάθε περίπτωση την ελευθεροτυπία και να μη συνεργάζονται στην επιβολή και την άσκηση οποιασδήποτε λογοκρισίας ή μέτρου που περιορίζει με οποιοδήποτε τρόπο την ελευθερία του Τύπου.
γ) Να μην επιδιώκουν προσωπικά πλεονεκτήματα σε βάρος του συνόλου των μελών.
δ) Να υπερασπίζονται συναδέλφους τους που συκοφαντούνται από τρίτους και να εναντιώνονται σε κάθε ενέργεια που γίνεται σε βάρος των συμφερόντων και της αξιοπρέπειας των συναδέλφων τους.
ε) Να μην επιδιώκουν παράνομα και ηθικά καταδικασμένα οφέλη.
στ) Να μην δέχονται δώρα αναφορικά με την δημοσιογραφική τους εργασία.
ζ) Να μην αποκαλύπτουν τις πηγές των πληροφοριών τους.
η) Να τηρούν γενικά όλους τους κανόνες της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας.
θ) Να παίρνουν μέρος στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών και να πειθαρχούν στις αποφάσεις τους, καθώς και στις αποφάσεις του Δ.Σ. Τα τακτικά μέλη πρέπει επιπλέον να παίρνουν μέρος στις ψηφοφορίες.
ι)Να κάνουν γνωστή στην Γραμματεία της Ένωσης την διεύθυνση της κατοικίας τους και τον αριθμός τηλεφώνου τους, ως και την εκάστοτε μεταβολή αυτών.
ια) Να μην παίρνουν μέρος σε άλλη ή άλλες δημοσιογραφικές επαγγελματικές οργανώσεις ή σωματεία, που οι επιδιώξεις τους και τα συμφέροντα τους αντιστρατεύονται τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα της Ένωσης.
ιβ) Να μην προσφέρουν εργασία με μικρότερες αμοιβές απ΄ ό,τι το νόμιμο, δια Συλλογικών Συμβάσεων ή Αποφάσεων Διαιτησίας ή δια ιδιωτικής συμφωνίας, οριζόμενο εκάστοτε κατώτατο όριο.
ιγ) Στην αρχή κάθε χρόνου, πρέπει να υποβάλλουν στην Γραμματεία της Ένωσης, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την επαγγελματική κατάσταση τους, για την ενημέρωση του μητρώου και για να μπορεί το Δ.Σ. να ασκεί τον έλεγχο που προβλέπει το Καταστατικό.
ιδ) Να πειθαρχούν απόλυτα στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης για απεργία.
ιε) Να τηρούν παράλληλα προς τις διατάξεις του Καταστατικού και τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν στα σωματεία,
ιστ) Οι διευθυντές συντάξεων των περί ων το Καταστατικό εντύπων και διευθυντές προγράμματος ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε., μέλη της Ενώσεως, καθώς και οι αντιπρόσωποι των εργαζομένων στο Μικτό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν αμέσως το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε μεταβολή που πραγματοποιείται στο χώρο της εργασίας που καλύπτουν και που αφορά ειδικότερα προσλήψεις και απολύσεις δημοσιογράφων, μεταβολές στους όρους εργασίας τους κ.λ.π. 2) Τα μέλη της Ενώσεως έχουν υποχρέωση να αποφεύγουν τις προσωπικές αντεγκλήσεις από τις στήλες των εντύπων που εργάζονται και να συμμορφώνονται με τις σχετικές συστάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παράβαση ειδικά των συστάσεων αυτών θεωρείται σαν ιδιαίτερα επιβαρυντικό πειθαρχικό παράπτωμα.
3)Κάθε μέλος της Ένωσης που έχει απαίτηση από τον εργοδότη του, είναι υποχρεωμένο, αν το καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, να δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία, και να αναθέσει στην Ένωση, σαν εκπρόσωπό του, να επιδιώξει δικαστικά την αναγνώριση και ικανοποίηση της απαίτησής του. Το μέλος δεν μπορεί πια να παραιτηθεί από την απαίτηση του ή να δεχθεί τη μερική ή την ολική της εξόφληση, παρά μόνο μέσω του Ταμία της ενώσεως, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο του επιτρέψει να επιδιώξει με δικά του μέσα την ικανοποίηση της απαίτησής του.
2)Η παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε από την Ένωση, με γραπτή δήλωση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 9

1) Διαγράφεται από την Ένωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε δόκιμο ή τακτικό μέλος:
Α) αν έπαψε να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 για την εγγραφή νέων μελών.
Β) Αν καταδικαστεί τελεσίδικα για κλοπή, υπεξαίρεση, εκβιασμός απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, παραχάραξη, κιβδηλεία, προσβολή των ηθών, σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος.
Γ) Αν αναλάβει τακτική έμμισθη υπηρεσία στο Δημόσιο ή σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου δικαίου ή σε Δημόσια Επιχείρηση ή Κοινής Ωφέλειας. Εξαιρούνται εκείνοι που εργάζονται ως συντάκτες σε Γραφεία Τύπου των οργανισμών αυτών.
Δ) Αν εργαζόμενο μέλος ασκήσει αύριο επάγγελμα, που είναι αδιάφορο από το επάγγελμα του δημοσιογράφου και απάδει λειτούργημα του δημοσιογράφου.
Ε) Αν απουσίαζε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές γενικές συνελεύσεις (τακτικές ή έκτακτες) των τακτικών μελών της Ένωσης.
2) Διαγράφεται από την Ένωση κάθε μέλος ύστερα από τελεσίδικη απόφαση των Πειθαρχικών Συμβουλίων, όπως ορίζεται στα σχετικά άρθρα του Καταστατικού.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει ένα μέλος που τιμωρήθηκε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο τρεις φορές μέσα στον ίδιο χρόνο ακόμα και με επίπληξη.
4) Διαγράφεται από την Ένωση κάθε μέλος που καθυστερεί περισσότερες από δώδεκα (12) μηνιαίες συνδρομές, εφόσον δεν τις καταβάλει σε ένα μήνα από τότε που ειδοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5) Διαγράφεται επίσης από την Ένωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε μέλος δόκιμο ή τακτικό, που σταμάτησε τρία χρόνια να εργάζεται σαν δημοσιογράφος, εκτός αν η διακοπή της εργασίας του οφείλεται σε ανώτερη βία. Στην τριετία δεν υπολογίζεται ο χρόνος αποχής από την εργασία για τους εξής λόγους: α) αρρώστια ής στράτευση β) απεργία ή ανταπεργία, γ) υπερημερία του εργοδότη δ) άδεια με ή χωρίς αποδοχές για ένα χρόνο, ε)σπουδές ή μετεκπαίδευση και στ) πρόσκαιρη απασχόληση σε άλλες εργασίες μέχρι τρεις μήνες. Η τριετία αυξάνεται για το τακτικό μέλος σε τέσσερα χρόνια, αν διετέλεσε πριν από τη διακοπή συντάκτης, έχει δηλαδή Ταμείο ΤΑΙΣΥΤ ή  ΤΣΠΕΑΘ,  τουλάχιστον 10 χρόνια.
6) Συντάκτης που είναι τακτικό μέλος της Ένωσης με 10 χρόνια κρατήσεως στο ΤΑΙΣΥΤ ή το ΤΣΠΕΑΘ δεν διαγράφεται όσο καιρό κι αν σταμάτησε να εργάζεται έπειτα από 5 χρόνια.
7) Δεν διαγράφεται επίσης το τακτικό μέλος της Ένωσης εφόσον μετατάχθηκε στην κατηγορία των συνταξιούχων συντακτών. Οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να είναι τακτικά μέλη της Ένωσης και μετά την συνταξιοδότησή τους.
8) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μετατάξεις τα επίτιμα μέλη της Ένωσης τακτικά μέλη της που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις διαγραφής των εδαφίων γ΄, δ΄και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου τούτου και μόνον αν, ήσαν 15 χρόνια τακτικά μέλη της Ένωσης, δεν τιμωρήθηκαν για αντιεπαγγελματική στάση και πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην δημοσιογραφία και την Ένωση.
9) Κάθε μέλος της ΄Ενωσης που αναλαμβάνει δημόσιο αξίωμα ή εκλέγεται βουλευτής, δήμαρχος ή κοινοτάρχης ή διορίζεται – σε μετακλητή θέση, δεν μπορεί να ασκήσει το δημοσιογραφικό επάγγελμα και δεν έχει δικαίωμα να εκλέγεται σε όργανα της Ένωσης. Ο χρόνος πάντως αυτός θεωρείται σαν χρόνος δημοσιογραφικής υπηρεσίας και υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 10

1 Για να μπορεί να εφαρμόζει τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει κάθε χρόνο το μητρώο των μελών.
2) Τις αποφάσεις για διαγραφή τις κοινοποιεί δια δικαστικού επιμελητού ο Γενικός Γραμματέας σε αυτούς που διαγράφηκαν και διαγράφει από το Μητρώο της Ένωσης τους συντάκτες που έπαψαν να είναι μέλη της Ένωσης, ειδοποιεί δε για τις διαγραφές το Ασφαλιστικό Ταμείο, τη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως και κάθε άλλη δημόσια αρχή και υπηρεσία που έχουν θεωρήσει ή χορηγήσει δελτία ή ταυτότητες των προνομίων που παρέχει η Πολιτεία στους δημοσιογράφους.

ΑΡΘΡΟ 11

1) Μπορούν να επανεγγραφούν δόκιμα ή τακτικά μέλη της Ένωσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη που διαγράφηκαν με βάση τις διατάξεις των εδαφίων γ ΄δ΄, ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Καταστατικού, αφού δεν υπάρχουν πια αποδεδειγμένα οι λόγοι για τους οποίους διαγράφηκαν και εφόσον κατά το διάστημα της διαγραφής τους η συμπεριφορά τους και τα έργα τους ήσαν σύμφωνα με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του επαγγέλματος του συντάκτη.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 12

Οι πόροι της ένωσης είναι:
Α) Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής και η μηνιαία συνδρομή των μελών, που μπορούν να αναπροσαρμόζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β) Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, προς την Ένωση. Για να γίνει αποδεκτή δωρεά ή κληρονομιά ή κληροδοσία που δεν προέρχεται από μέλος της Ένωσης, πρέπει να το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, έπειτα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον η δωρεά, η κληρονομιά ή η κληροδοσία εξυπηρετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Ένωσης.
Γ) Τα έσοδα που προέρχονται από την κινητή ή ακίνητη περιουσία της Ένωσης.
Δ) Κάθε άλλο έσοδο που αποκτάται με νόμιμο τρόπο και εξυπηρετεί τους σκοπούς της Ένωσης ή προβλέπεται από το Καταστατικό.
Ε) Οι έκτακτες εισφορές των μελών που κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. επιβάλλονται για την κάλυψη αναγκών εκτάκτων, που δεν μπορεί να υπερβαίνουν το σύνολο των μηνιαίων συνδρομών κάθε μέλους (δόκιμου ή τακτικού) δύο ετών για κάθε περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 13

1) Την Ένωση διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει εννέα (9) μέλη.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) χρόνια. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει η Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια. Τα εκλεγόμενα τακτικά μέλη εντός οκτώ (8) ημερών από την ημέρα της εκλογής των υποχρεούνται να εκλέξουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Δ.Σ., που αποτελούν το Προεδρείο της Ένωσης το οποίο μπορεί να μεταβληθεί κατά τα ανωτέρω αξιώματα των μελών του οποτεδήποτε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία ένα σύμβουλο για ειδικό γραμματέα, τηρεί δε λεπτομερή πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα μέλη του και έναν υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά μία φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του και έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του. Τις αποφάσεις του το Διοικητικό Συμβούλιο τις παίρνει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα, εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις που ορίζονται σε άλλα άρθρα. Σε περίπτωση που υπάρχει ισοψηφία κρίνει η ψήφος του Προέδρου.
3)      Σε περίπτωση που ένα μέλος του Προεδρείου παραιτηθεί ή πεθάνει ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από το αξίωμα του, οι εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίζονται κανονικά και τις κενές θέσεις τις καταλαμβάνουν οι νόμιμοι αναπληρωματικοί, ανεξάρτητα από το χρόνο που μένει μέχρι να λήξει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν εξαντληθεί ο πίνακας των επιλαχόντων, τότε γίνεται νέα εκλογή προς συμπλήρωση των κενών θέσεων του Δ.Σ.
4) Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να παραιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο προτού λήξει η θητεία του, τότε είναι υποχρεωμένο να καλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία θα υποβάλλει την παραίτησή του και θα εξηγήσει τους λόγους που παραιτήθηκε. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με μυστική ψηφοφορία να δεχθεί την παραίτηση. Σε αντίθετη περίπτωση, γίνονται αρχαιρεσίες και μέχρι που να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το παλιό ασκεί τα καθήκοντά του.
5) Σε καμία περίπτωση όταν λήξει η θητεία του Δ.Σ. μπορεί η διατήρηση τούτου να υπερβεί τους τρεις (3) μήνες πέραν του χρόνου λήξεως της θητείας του.

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 18

Ταυτόχρονα με το Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια (κοινά με εκείνα του Δ.Σ.) μια τριμελή εξελεγκτική επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών της ενώσεως.
2) Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ενώσεως, ουσιαστικά και τυπικά, τακτικά κάθε διαχειριστικό έτος και έκτακτα όταν κρίνει ότι αυτό είναι ανάγκη και συντάσσει έκθεση της στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
3) Η Εξελεγκτική Επιτροπή καταθέτει στη Γραμματεία τις εκθέσεις της που μαζί με τον ισολογισμό και τον απολογισμό κάθε χρόνου η Γραμματεία φροντίζει να στείλει στα μέλη της Ενώσεως 15 τουλάχιστον μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση που πρέπει να συνέλθει οπωσδήποτε μέσα σε τρεις μήνες από τότε που έληξε το οικονομικό έτος.
4) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα αναγκαία για το έργο της βιβλία, έγγραφα και όλα τα διαχειριστικά στοιχεία.
5) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαχειριστική ανωμαλία, το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει όλα τα μέτρα που χρειάζονται για να διασφαλισθούν τα συμφέροντα της Ένωσης και να επιβληθούν οι πάσης φύσεως κυρώσεις κατά των υπευθύνων. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, αν κρίνει πως οι ενέργειας του Δ.Σ. δεν είναι αρκετές, μπορεί να ζητήσει από το Δ.Σ. να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ.
6) Αν κενωθεί θέση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, συμπληρώνεται από τους αναπληρωματικούς με την σειρά της επιτυχίας τους. Αν μετά την εξάντληση του καταλόγου των αναπληρωματικών μελών παραιτηθούν και τα τρία μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να κάνει αρχαιρεσίες για να εκλεγεί νέα Εξελεγκτική Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 19

1) Στην Ένωση λειτουργούν δύο Πειθαρχικά Συμβούλια, το Πρωτοβάθμιο και το Δευτεροβάθμιο.
2) Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά. Στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο εκλέγονται δημοσιογράφοι που έχουν πέντε χρόνια εργασίας ως δημοσιογράφοι και δεν έχουν καταδικαστεί για ατιμωτικό αδίκημα ή τιμωρηθεί με την ποινή της διαγραφής.
3) Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη που εκλέγονται με τρία αναπληρωματικά.
Στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγονται δημοσιογράφοι που έχουν δέκα χρόνια εργασίας και δεν έχουν καταδικαστεί για ατιμωτικό αδίκημα ή τιμωρηθεί με την ποινή της διαγραφής.
4) Τα μέλη και των δύο Πειθαρχικών Συμβουλίων εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της αυτής Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία εκλέγονται και τα λοιπά όργανα της Ένωσης με μυστική ψηφοφορία και με χωριστά ψηφοδέλτια. Τις θέσεις των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων που παραιτούνται τις καταλαμβάνουν τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά της επιτυχίας τους.
5) Τα Πειθαρχικά Συμβούλια δεν μπορούν να συγκροτηθούν μόνο από αναπληρωματικά μέλη. Σε αυτή την περίπτωση γίνονται αρχαιρεσίες. Τα μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων χάνουν το αξίωμά τους, αν απουσιάσουν από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις.
6) Για την εξαίρεση των μελών του Π.Σ. ισχύουν τα ίδια με τους δικαστές, όπως ορίζουν τα άρθρα 52 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
7) Τα Π.Σ. κρίνουν σύμφωνα με την συνείδηση τους αφού ακούσουν αυτό που εγκαλεί και εκείνον που εγκαλείται, εξετάσουν τους μάρτυρες που προτείνουν οι διάδικοι, καθώς και εκείνους που κρίνουν τα ίδια τα Π.Σ. και ερευνήσουν κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο για να μορφώσουν γνώμη.
8) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, προτού ασκήσει οποιαδήποτε πειθαρχική δίωξη, μπορεί να καλέσει κάθε μέλος της Ένωσης για διευκρινίσεις και παροχή πληροφοριών.
9) Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από συνεννόηση με τα Πειθαρχικά Συμβούλια, διορίζει δύο Γραμματείς ανά ένα για έκαστο Συμβούλιο, που κρατάνε και τα πρακτικά των συνεδριάσεων.
10) Τα Πειθαρχικά Συμβούλια αποφασίζουν με μυστική ψηφοφορία. Στα πρακτικά και την απόφαση μπορεί να μπει και η άποψη της μειοψηφίας, αν αυτή το ζητήσει.
11) Τα Πειθαρχικά Συμβούλια πρέπει να βγάλουν τις αποφάσεις τους μέσα σε δύο μήνες το αργότερο από τότε που κατατέθηκε η έγκληση ή η έφεση. Για να μη διασύρεται η επαγγελματική και η ατομική υπόληψη του εγκαλουμένου, αν η απόφαση δεν εκδοθεί μέσα σε δύο μήνες, όπως πιο πάνω, ο εγκαλούμενος θεωρείται ότι απαλλάχθηκε, τα μέλη δε του Πειθαρχικού Συμβουλίου χάνουν αυτοδικαίως το αξίωμα τους και δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το ίδιο αξίωμα κατά την επόμενη Γενική Συνέλευση της εκλογής Πειθαρχικών Συμβουλίων. Σε ιδιαίτερα σοβαρές ή δύσκολες υποθέσεις, τα Πειθαρχικά Συμβούλια, με ομόφωνη απόφασή τους, μπορούν να παρατείνουν την παραπάνω προθεσμία για ένα ακόμη δίμηνο.
ΑΡΘΡΟ 20

1) Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δικάζει τα πειθαρχικά παραπτώματα ύστερα από καταγγελία του Δ.Σ. ή ενός μέλους ή τρίτου ή και αυτεπάγγελτα.
2) Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο γνωστοποιεί εγγράφως τις αποφάσεις τους μέσα σε δέκα μέρες από την έκδοση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον εγκαλούντα και τον εγκαλούμενο. Έφεση μπορούν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε δεκαπέντε μέρες αφότου τους γνωστοποιήθηκε εγγράφως η απόφαση. Με την έφεση αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης.
3) Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει τις εφέσεις εναντίον των αποφάσεων του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου για προσωρινή ή οριστική διαγραφή, αποφασίζει τελεσίδικα, και αμετάκλητα και γνωστοποιεί εγγράφως τις αποφάσεις στον εγκαλέσαντα, τον εφεσίβλητο και το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα μέρες.
4) Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει σε πρώτο βαθμό καταγγελίες για πειθαρχικά παραπτώματα κατά το χρόνο ασκήσεως των καθηκόντων τους, μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς και καταγγελίες για παραπτώματα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρόνο ασκήσεως των καθηκόντων τους. Σε δεύτερο βαθμό οι υποθέσεις αυτές εκδικάζονται από τα δύο Πειθαρχικά Συμβούλια που συνέρχονται μαζί. Από το ίδιο επίσης όργανο εκδικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι κατηγορίες για πειθαρχικά παραπτώματα μελών τυ Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Στο ενιαίο αυτό όργανο δεν παίρνει μέρος το μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εναντίον του στρέφεται η κατηγορία.
Πρόεδρος του ενιαίου πειθαρχικού οργάνου είναι ο Πρόεδρος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Την Προεδρία των δύο Συμβουλίων αναλαμβάνουν τα μέλη τους, που συγκέντρωσαν κατά τις αρχαιρεσίες τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 21

1) Οι ποινές που επιβάλλουν τα Πειθαρχικά Συμβούλια, ανάλογα με την βαρύτητα του πειθαρχικού παραπτώματος, είναι:
Α) Απλή επίπληξη.
Β) Επίπληξη με ανάρτηση της αποφάσεως στους χώρους εργασίας.
Γ) Ανάκληση στην τάξη.
Δ) Προσωρινή διαγραφή έξι μηνών μέχρι δύο ετών.
Στ) Οριστική διαγραφή.
2) Οι τελεσίδικες αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων διαβιβάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για εκτέλεση και δημοσίευση και ο Γενικός Γραμματέας τις σημειώνει στο Μητρώο μέσα σε δέκα μέρες από τ ην ημέρα που η απόφαση διαβιβάστηκε στο Δ.Σ. Παράλειψη ή καθυστέρηση στην εφαρμογή των παραπάνω θεμελιώνει πειθαρχικό παράπτωμα για τους υπεύθυνους.
3) Τα Πειθαρχικά Συμβούλια έχουν δικαιοδοσία και στα δόκιμα μέλη της Ένωσης.
4) Σε κοινή σύσκεψη τα Πειθαρχικά Συμβούλια καταρτίζουν εσωτερικό κανονισμό που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ τους, την οργάνωση και τις λεπτομέρειες της λειτουργίας τους.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΜΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΡΘΡΟ 22

1) Στην Ένωση λειτουργεί Μικτό Συμβούλιο που ανανεώνεται έπειτα από κάθε εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και που το απαρτίζουν.
Α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β) Δυο μέλη αντιπρόσωποι των συνταξιούχων μελών της Ένωσης εφόσον υπάρχει Ένωση.
Γ) Από ένας αντιπρόσωπος τακτικό μέλος Ένωσης για κάθε περιοδικό ή μη ημερήσια εφημερίδα ή ηλεκτρονικό Μ.Μ.Ε. (του άρθρου 5 του παρόντος), όπου εργάζονται περισσότερα από πέντε (5) τακτικά μέλη της Ένωσης .
2) Οι αντιπρόσωποι του εδαφίου γ΄ εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με ισάριθμους αναπληρωματικούς από τους συντάκτες της κατηγορίας τους. Εκδότες, διευθυντές συντάξεως και αρχισυντάκτες δεν μπορούν να εκλέγονται αντιπρόσωποι.
3) Το έργο του Μικτού Συμβουλίου είναι:
Α) Να ενημερώνεται για την πορεία των γενικών και ειδικών ζητημάτων της Ένωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε σχετικό ζήτημα.
Β) Να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε γενικό ή ειδικό ζήτημα που παρουσιάζεται στους χώρους εργασίας.
Γ) Να εξετάζει και να αποφασίζει σε ενστάσεις εναντίον αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εγγραφή ή την μη εγγραφή.

ΑΡΘΡΟ 23

1) Στο Μικτό Συμβούλιο προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης και σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του.
2) Το Μικτό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το εξάμηνο με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του Δ.Σ. και τα μισά τουλάχιστον μέλη των κατηγοριών α,β, και γ του άρθρου 22 παρ. 1 του παρόντος. Αν δεν γίνει απαρτία το Μικτό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά εντός οκτώ ημερών, οπότε βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη του. Το Μικτό Συμβούλιο συνεδριάζει κανονικά και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, έστω και αν δεν υπάρχουν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από το 1/5 της γ΄ κατηγορίας (εκπρόσωπος μη ημερησίων εφημερίδων και περιοδικών). Αν το Δ.Σ. αμελήσει να συγκαλέσει το Μικτό Συμβούλιο, το 1/3 των αντιπροσώπων μπορεί να το ζητήσει και το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να το συγκαλέσει μέσα σε 7 ημέρες.
3) Οι αντιπρόσωποι των συντακτών είναι υποχρεωμένοι να “αναφέρουν” αμέσως στο Δ.Σ. κάθε παράβαση της εργατικής νομοθεσίας, των συλλογικών συμβάσεων ή των αποφάσεων Διαιτησίας, καθώς και των ιδιωτικών συμφωνιών από μέρους του εργοδότη. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να αναφέρουν στο Δ.Σ. κάθε εκδήλωση αντισυναδελφικής συμπεριφοράς των μελών της ΄Ενωσης και ιδιαίτερα εκείνων που κατέχουν βασική θέση στην έκδοση του εντύπου.
4) Η Ένωση προστατεύει με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεση της τα μέλη του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου τούτου από τους εργοδότες, ακόμα κι ένα χρόνο μετά τη λήξη της θητείας τους.
5) Περί των συνεδριάσεων του Μικτού Συμβουλίου και των λαμβανομένων υπ΄ αυτού αποφάσεων τηρείται βιβλίο Πρακτικών και Αποφάσεων από το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. ή τον οριζόμενο από το Μικτό Συμβούλιο αναπληρωτή του.
6) Μέλος του Μικτού Συμβουλίου της κατηγορίας γ της παρ. 1 του άρθρου 22 του παρόντος, εφόσον αδικαιολογήτως επί δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις, αντικαθίσταται με απόφαση του Μικτού Συμβουλίου από το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος, οι συντάκτες της κατηγορίας του υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως νέο αντιπρόσωπό τους.
7) Περί της περαιτέρω λειτουργίας κλπ. του Μικτού Συμβουλίου μπορεί να καταρτισθεί Εσωτερικός Κανονισμός εγκρινόμενος από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μαζί με τους αντιπροσώπους του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, αποτελούν την Απεργιακή Επιτροπή. Το διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Απεργιακή Επιτροπή σε κρίσιμες για τον κλάδο περιστάσεις και προεδρεύει αυτής ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
2) Κύριο έργο της Απεργιακής Επιτροπής είναι να δίνει την γνώμη της για την κάθοδο σε απεργιακό αγώνα και να βοηθάει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διάρκεια της απεργίας.
3) Η Απεργιακή Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν τα μισά μέλη της συν ένα είναι παρόντα και μπορεί να διαιρείται σε υποεπιτροπές, ανάλογα με τις απαιτήσεις του απεργιακού αγώνα. Σε κάθε υποεπιτροπή παίρνει μέρος υποχρεωτικά και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 19, 20 [εξαίρεση το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 13, 21 και 22 του Νόμου 1264/1982 (ως ισχύει)].

ΑΡΘΡΟ 25

1) Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης. Αποτελείται από τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση.
2) Η Γενική Συνέλευση:
Α) Ψηφίζει το Καταστατικό της Ένωσης και αποφασίζει για την τακτοποίησή του.
Β) Εκλέγει κατά το σύστημα της απλής αναλογικής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τους εκπροσώπους για τα ασφαλιστικά ταμεία και τους λοιπούς οργανισμούς και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, όπως ορίζει το άρθρο 12 του Νόμου 1264/1982 (ως ισχύει).
Γ) Αποφασίζει, έπειτα από συζήτηση, για τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου.
Δ) Αποφασίζει για την συγχώνευση της Ένωσης με άλλα σωματεία και την συμμετοχή της σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις.
Ε)> Ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο, που μπορεί να το παύει.
Στ) Αποφασίζει για την κάθοδο του κλάδου σε συνδικαλιστικούς αγώνες και την κήρυξη απεργίας,
Ζ) Αποφασίζει για την διάλυση της Ένωσης και τη διάθεση της περιουσίας της μετά την διάλυση της.
Η) Έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την Ένωση και που δεν ανήκει σε αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 26

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο εντός του επόμενου της λήξεως του χρόνου μηνός Ιανουαρίου για να συζητήσουν και να αποφασίσουν σχετικά με την λογοδοσία του Δ.Σ. του περασμένου έτους, τον απολογισμό αυτού, τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, την λήψη αποφάσεως επί της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής και την απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη σε έκτακτη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που νομίζει ότι το επιβάλλει το συμφέρον της Ένωσης, όπως και όταν το ζητήσει η Εξελεγκτική Επιτροπή, όπως ορίζει το άρθρο 18 παρ. 5. Καλεί επίσης Έκτακτη Γενική Συνέλευση και για συγκεκριμένο θέμα, όταν το ζητήσει το 1/3 των τακτικών μελών που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους προς την Ένωση. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε 20 ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση, η οποία πρέπει να περιέχει ειδικά και συγκεκριμένα τα συζητητέα θέματα ημερήσιας διάταξης.
3) Για την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση ειδοποιείται κάθε μέλος χωριστά. Οι προσκλήσεις στέλνονται επτά (7) πλήρεις ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Στις προσκλήσεις αναφέρεται ο τόπος, η μέρα και η ώρα της Συνελεύσεως, προκειμένου δε περί αρχαιρεσιών, ο χρόνος λήξεως της ψηφοφορίας, αν είναι η πρώτη ή δεύτερη, ο αριθμός των μελών που χρειάζεται για απαρτία και τα θέματα που θα συζητηθούν. Αναρτάται, επίσης, η σχετική ανακοίνωση στους τόπους δουλειάς. Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 28, είναι άκυρη.
4) Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ½ των τακτικών μελών που έχουν πληρώσει τις συνδρομές του προηγούμενου χρόνου.
5) Αν δεν υπάρχει απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί με την ίδια διαδικασία τη Γενική Συνέλευση σε νέα συνεδρίαση με τα (δια θέματα μέσα σε – 15 ημέρες, οπότε για την απαρτία είναι αρκετή η παρουσία οσωνδήποτε εκ των τακτικών μελών. Όταν πρόκειται για Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν στη δεύτερη συνεδρίαση δεν γίνει απαρτία, ματαιώνεται η Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ένωσης. Σε περίπτωση όμως που συζητείται πρόταση μομφής εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση πρόεδρος που διευθύνει την συζήτηση.-
2) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, πλην της εκλογής Δ.Σ. Εξελεγκτικής Επιτροπής, εκπροσώπου για τα Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπούς οργανισμούς και Εφορευτικής Επιτροπής, περί των οποίων το εδαφ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 του παρόντος, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών που είναι παρόντα. Στις περιπτώσεις που πρόκειται για συνεργασία της Ένωσης με άλλα σωματεία, συμμετοχή της σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσει ή διάλυση της, τότε απαιτείται η παρουσία του ½ των τακτικών μελών που έχουν το δικαίωμα ψήφου, οι δε αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των ¾ των μελών που είναι παρόντα.
3) Οι αποφάσεις πάνω σε θέματα της ημερησίας διατάξεως παίρνονται την ίδια ημέρα που πραγματοποιείται ή συνεχίζεται η Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική συνέλευση αποφασίσει να γίνει ψηφοφορία άλλη μέρα, πάντως πέντε (5) εργάσιμες μέρες από το τέλος της συζητήσεως. Επανειλημμένες συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που ασχολούνται με την αρχική ημερησία διάταξη, θεωρούνται σαν συνέχεια της πρώτης και δεν χρειάζεται να τηρηθεί η διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 27, εφόσον στο τέλος κάθε συνεδριάσεως ανακοινώνεται η μέρα, η ώρα και ο τόπος όπου θα συνεχιστεί η συνεδρίαση.
4) Η Γενική συνέλευση αποφασίζει είτε με ανάταση του χεριού, είτε με μυστική ή φανερή ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Οι αποφάσεις και αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο (πρόταση μομφής), έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, απεργία, επιβολή εκτάκτων εισφορών, τροποποίηση του Καταστατικού, συγχώνευση της Ένωσης με άλλα σωματεία, καθώς και για την συμμετοχή της Ένωσης σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις, παίρνονται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία.
5) Οι συζητήσεις και οι ψηφοφορίες, τόσο στην Τακτική όσο και στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, γίνονται πάντα πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Πριν από την συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διατάξεως, επιτρέπεται να γίνει συζήτηση πάνω σε θέματα που δεν περιλαμβάνονται σ΄ αυτή, εφόσον το ζητήσουν με αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν από 48 ώρες τουλάχιστον, τριάντα τακτικά μέλη που έχουν το δικαίωμα ψήφου. Η εγγραφή των θεμάτων αυτών στην ημερήσια διάταξη γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απορριπτική, τα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση μπορούν να ζητήσουν την εγγραφή των θεμάτων στην ημερήσια διάταξη από την Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει με ονομαστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα, με την προϋπόθεση ότι παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση τα 4/5 εκείνων που υπέγραψαν την αίτηση. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να κρατήσει περισσότερο από μία ώρα, διαφορετικά η Γενική Συνέλευση ορίζει άλλη μέρα για να συνεχιστεί η συζήτηση και να παρθούν αποφάσεις. Πρόταση μομφής εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.
6) Για τον τρόπο διεξαγωγής των συζητήσεων και λειτουργίας των συνελεύσεων το Δ.Σ. θα καταρτίσει Κανονισμό που θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28

1) Η θητεία των μελών όλων των συλλογικών οργάνων (Συμβουλίων και Επιτροπών) είναι τριετής και λήγει μετά την ολοκλήρωση της εκλογής των νέων οργάνων. Όλα τα συλλογικά όργανα ελέγχονται ταυτόχρονα και η θητεία τους διαρκεί το αυτό χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση αναπληρωματικής εκλογής η θητεία των νέων μελών που εξελέγησαν διαρκεί για το υπόλοιπο διάστημα μέχρις ότου συμπληρωθεί η τριετία. Σε περίπτωση που παραιτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προτού συμπληρώσει το μισό χρόνο της θητείας του δε γίνεται εκλογή και για τα υπόλοιπα συλλογικά όργανα, που διατηρούν τη θέση τους μέχρι να λήξει η θητεία τους.
2) Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να βάλει υποψηφιότητα και να εκλεγεί για ένα χρόνο μόνο από τα όργανα της Ένωσης: Διοικητικό Συμβούλιο, Πειθαρχικά Συμβούλια, Εξελεγκτική Επιτροπή και Εφορευτική Επιτροπή.
3) Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτά στην Γραμματεία της Ενώσεως πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες και διαβιβάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει μαζί με την αίτησή του και υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το Ν. 1599/86 ότι ασκεί το επάγγελμα του συντάκτη και ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.
4) Κατά τις αρχαιρεσίες, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων μπαίνουν στο ίδιο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά και στη στήλη των υποψηφίων για κάθε όργανο.

ΑΡΘΡΟ 29

1) Οι ψηφοφορίες για οποιοδήποτε θέμα (πλην των αρχαιρεσιών και της εκλογής των οργάνων του άρθρου 26 παρ. 2 εδάφ. β΄ του παρόντος τόσο στις τακτικές όσο και στις έκτακτες. Γενικές Συνελεύσεις, γίνονται από τριμελή επιτροπή, που με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Η επιτροπή αυτή όπως και η Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 26 παρ. 2 εδάφ. β΄του παρόντος, εκλέγει με φανερή ψηφοφορία ένα από τα μέλη της ως Πρόεδρο και ένα άλλο ως Γραμματέα. Στις αρχαιρεσίες και τις εκλογές των αναφερομένων στο άρθρο 26 παρ. 2 εδάφ. β΄ οργάνων Ένωσης, εφόσον απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις η παρουσία και συμμετοχή στην Εφορευτική Επιτροπή Δικαστικού Αντιπροσώπου, αυτός προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής.
2) Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής και η ιδιότητα του υποψηφίου για οποιοδήποτε όργανο του σωματείου.
3) Η Εφορευτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο από τα τρία τουλάχιστον από τα μέλη της, χωρίς να υπολογίζεται ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος και αποφασίζει με πλειοψηφία. Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να καλεί για να τη βοηθήσουν στο έργο της, αναπληρωματικά \μέλη της. Η Εφορευτική Επιτροπή παίρνει όλα τα αναγκαία κατά την κρίση της μέτρα για την άψογη, αδιάβλητη και ανεπηρέαστη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και των ψηφοφοριών.
4) Πριν από την ψηφοφορία, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, εξακριβώνει την γνησιότητα της καταστάσεως των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και που συντάσσει η Γραμματεία της Ένωσης και την επικυρώνει με πράξη του που καταχωρείται στο τέλος της καταστάσεως. Η κατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας κάθε μέλους και έπειτα από την ψηφοφορία την υπογραφή του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής στο περιθώριο, δίπλα στο όνομα κάθε μέλους.
5) Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και τα αποτελέσματα τους η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό που παραδίνεται από τον Πρόεδρο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Αντίγραφο του πρακτικού δίνεται μέσα σε 15 μέρες σε κάθε μέλος που θα το ζητήσει με δαπάνη αυτού. Τα ψηφοδέλτια και το πρακτικό φυλάσσονται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης. Τα ψηφοδέλτια καταστρέφονται αφού περάσουν δύο χρόνια από τις αρχαιρεσίες.

<br

ΑΡΘΡΟ 30

 • Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από τη Γραμματεία τη σφραγίδα της Ένωσης, την ψηφοδόχο που ελέγχει και σφραγίζει, την κατάσταση των μελών με δύο αντίγραφα, μονογράφει και σφραγίζει κάθε ψηφοδέλτιο.
  2) Προκειμένου για αρχαιρεσίες, τα ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν συγχρόνως το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων κατ΄ αλφαβητική σειρά για τα μέλη Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή τους εκπροσώπους στα Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπούς οργανισμούς. Για τα μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων χρησιμοποιείται ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο.
  3) Η ψηφοφορία παρατείνεται αν υπάρχουν έξω από την αίθουσα ψηφοφόροι που άργησαν να ψηφίσουν.
  4) Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει τους φακέλους, αριθμεί τα ψηφοδέλτια και πάνω σε καθένα από αυτά ο εκάστοτε Πρόεδρος της Επιτροπής σημειώνει τον αριθμό των σταυρών προτίμησης. Αν σε ένα φάκελο βρεθούν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια, αυτά θεωρούνται άκυρα, πράγμα που σημειώνει πάνω στα ψηφοδέλτια ο εκάστοτε Πρόεδρος της Επιτροπής.
  5) Η Εφορευτική Επιτροπή ακυρώνει και τα ψηφοδέλτια που έχουν διακριτικά σημεία και παραβιάζουν κατά την κρίση της το απόρρητο της ψηφοφορίας. Τα άκυρα ψηφοδέλτια υπολογίζονται για να βρεθεί ο αριθμός εκείνων που ψήφισαν.
  6) Η Εφορευτική Επιτροπή σημειώνει κατόπιν σε μία κατάσταση με τα ονόματα των υποψηφίων, τους σταυρούς προτίμησης που πήρε ο καθένας, καθώς και τον αριθμό του κάθε ψηφοδελτίου που έχει σταυρό προτιμήσεως. Με βάση τον αριθμό των σταυρών προτίμησης η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ –
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31

Το Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των 2/5 των τακτικών μελών της Ένωσης που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην περίπτωση που την τροποποίηση τη ζητούν τα μέλη, η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή” της εγγραφής προτάσεως, όπως ορίζεται στο άρθρο 27 παρ. 2, εις την οποία πρόταση πρέπει να περιέχονται ειδικά και συγκεκριμένα οι προτεινόμενες κατ΄ άρθρον τροποποιήσεως. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εφόσον είναι παρόν το ½ των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών της Ένωσης και με πλειοψηφία των ¾ των μελών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 32

Η σφραγίδα της Ένωσης είναι στρογγυλή και σε κύκλο περιέχει τις λέξεις «Ένωση δημοσιογράφων Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου Μακεδονίας – Θράκης» και σύμπλεγμα των αρχικών γραμμάτων των δύο λέξεων «Ένωση Δημοσιογράφων».

ΑΡΘΡΟ 33

Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα των άρθρων 12, 14, 15, 19, 20, (με εξαίρεση το εδάφ. γ΄ της παραγράφου1), 21, 22, 23 και 26 του Νόμου 1264/1982 (ως ισχύει). «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» και της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσιογραφικών οργανώσεων και επαγγελματικών σωματείων, εντός των ορίων του Νόμου και του Καταστατικού και με βάση τους σκοπούς που επιδιώκει η Ένωση.

Close Menu